slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Płońsk obowiązująca od 26.07.2018 r.

 
 
 
 

             PGK w Płońsku Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Decyzją nr WA.RET.070.1.028.3.2018 z dnia 11.05.2018 r. oraz postanowieniami nr WA.RET.070.1.028.4.2018 z dn. 25.05.2018 r. i WA.RET.070.1.028.5.2018 z dnia 18.06.2018 r. wydanymi przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Płońsk.

             Zatwierdzona taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 18 lipca 2018 r. i zgodnie z art. 24f. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 26 lipca 2018 roku. Nowa taryfa obowiązuje przez okres 3 lat.

Ceny i stawki opłat netto w poszczególnych okresach obowiązywania nowej taryfy zestawiono poniżej:

 
 
 
 

Załączniki: