slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide-4 slide_tabor
 
 
 
 
 

Składowisko odpadów

 
 
 
 

PGK w Płońsku Sp. z o.o. jest właścicielem i zarządzającym Składowiska Odpadów w Dalanówku.

Składowisko Odpadów w Dalanówku, położone na terenie gminy wiejskiej Płońsk, składa się z dwóch kwater i ma charakter podpoziomowo-nadpoziomowy. Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania 70 000 ton odpadów na rok. Działa w oparciu o pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz instrukcję eksploatacji zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Kwatera nr 1  - zrekultywowana – ma powierzchnię 4,3 ha i pojemność 375 000 m3. Kwatera ta posiada instalację do czynnego odprowadzania gazu składowiskowego – studnie odgazowujące i małą elektrownię gazową MEG, która jest własnością innego podmiotu. W skład biogazu wchodzi przede wszystkim metan, dwutlenek węgla i tlen. Dzięki temu gazy te nie ulatniają się do atmosfery. Do instalacji podłączone są również studnie, które zostały wywiercone w kwaterze nr 2.

Kwatera nr 2 – zamknięta – ma pojemność 187 500 m3 i powierzchnię 1,3 ha. Kwatera ta spełnia wszystkie wymagania prawa ochrony środowiska – jest uszczelniona gliną i geomembraną, odwodniona za pomocą systemu drenażu. Odcieki z kwatery gromadzone są w bezodpływowym, żelbetowym zbiorniku o pojemności 280 m3 i przewożone na oczyszczalnię ścieków. Kwatera nr 2 jest podłączona do sytemu odgazowania kwatery nr 1. 

Kwatera nr 3 - obecnie eksploatowana - ma pojemność 540 000 m3 i powierzchnię 4,56 ha. Kwatera ta spełnia wszystkie wymagania prawa ochrony środowiska – jest uszczelniona gliną, bentomatą i geomembraną, odwodniona za pomocą systemu drenażu. Odcieki z kwatery gromadzone są w bezodpływowym, żelbetowym zbiorniku o pojemności 280 m3 i przewożone na oczyszczalnię ścieków.

Na terenie składowiska znajdują się również dwa brodziki dezynfekcyjne, waga samochodowa o nośności 60 Mg i budynek socjalno-wagowy.

Składowisko podlega pełnemu monitoringowi środowiska w zakresie emisji do wód i powietrza, badaniu osiadania, składu odpadów i badaniu wielkości opadu atmosferycznego, a także kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Ciechanowie.

Modernizację składowiska wsparł finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

PGK w Płońsku Sp. z o.o. pozyskało również wsparcie finansowe w ramach projektu „Rekultywacja i zamknięcie kwatery nr 1 na składowisku w Dalanówku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (więcej na ten temat w zakładce "Projekty unijne").

Składowisko Odpadów w Dalanówku funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Składowisko, zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, posiada status RIPOK w Regionie Zachodnim.

 
 
 
 

Fundusz rekultywacji składowiska

Na podst. art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach informujemy, że udział w cenie za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów środków odprowadzonych na fundusz rekultywacji wynosi 3%.